Regulamin

REGULAMIN Rajdu „Climate Classic Gdańsk 2024” (dalej jako „Impreza”)

1 Charakter i cel Imprezy

 1. Celem Imprezy jest podnoszenie świadomości społecznej na temat narastającego kryzysu klimatycznego oraz promowanie postaw mogących przyczynić się do przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatu.
 2. Cele opisane w ust. 1 chcemy osiągać, m.in. poprzez popularyzację i propagowanie kolarstwa oraz turystyki rowerowej, propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
 3. Każdy z nas korzysta ze środowiska naturalnego. Nasze codzienne przyzwyczajenia, styl życia, mogą mieć jednak duży wpływ na to, czy to korzystanie jest zrównoważone. Tzw. ślad węglowy jest ważnym miernikiem pozwalającym na odpowiedź na to pytanie. Oczekujemy, że każdy z uczestników obliczy swój ślad węglowy i podejmie zobowiązanie do jego redukcji.
 4. Naszym celem jest także promocja Gdańsk, Żuław i Pomorza, jak również zwrócenie uwagi na zagrożenie dla tych regionów, jako szczególnie narażonych w Polsce na skutki podnoszenia się poziomu mórz i oceanów.
 5. Impreza nie stanowi zawodów sportowych, nie jest wyścigiem. Naszym celem jest przejechanie zaplanowanej trasy w określonym przedziale czasowym wynikającym z zaplanowanych godzin startu i zakończenia Imprezy, i w sposób bezpieczny. Impreza odbywa się w otwartym ruchu drogowym. Każdy z uczestników musi bezwzględnie stosować się do zasad ruchu drogowego, polecań policji i innych służb jak i organizatora rajdu i bierze udział w Imprezie na własne ryzyko.

2 Organizator

 1. Organizatorem Imprezy jest Trójmiejskie Stowarzyszenie Rowerowe z siedzibą w Gdyni, adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 56, lok. 113, 80-241 Gdańsk, NIP: 586 22 88 266, REGON: 222037296, KRS: 0000498745, Email: [email protected], Tel.: 501 557 506, www: www.cyklo.info.pl.
 2. Impreza jest organizowana za zgodą i na podstawie licencji udzielonej przez „Cycling 4 Climate Foundation”, Schaverijstraat 11 2.W.2, 3534 AS Utrecht w Królestwie Niderlandów. Znak graficzny i nazwa Cycling 4 Climate oraz Climate Classic są własnością „Cycling 4 Climate Foundation”.

3 Czas i miejsce

 1. Impreza ma charakter jednodniowy, odbędzie się 19 maja 2024 r. Organizator nie zapewnia noclegów.
 2. Start i meta Imprezy będą zlokalizowane w Gdańsku.
 3. Biuro Imprezy będzie zlokalizowane na Placu Wałowym, przy Małej Zbrojowni, w Gdańsku. Biuro będzie otwarte w dniu Imprezy, t.j. 19 maja 2024 r., od 6:30 do zamknięcia Imprezy o 20:00.
 4. Dokładny program Imprezy,  w tym godziny otwarcia biura Imprezy oraz godzina startu zostaną wskazane na stronie www.cyklo.info.pl
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca startu, mety oraz biura Imprezy, o czym uczestnicy zostaną zawiadomieni na stronie www.cyklo.info.pl.

4 Trasa i dystans

 1. W ramach Imprezy uczestnicy będą mieli do wyboru jedną z dwóch tras:
  a)     100 km (nawierzchnia utwardzona typu asfalt), lub
  b)     250 km (nawierzchnia utwardzona typu asfalt).
 1. Organizator zastrzega, że dystans każdej z tras może ulec zmianie (dokładny przebieg i dystans podamy na stronie www.cyklo.info.pl przed Imprezą).
 2. Start będzie następował w grupach do 15 (piętnaście) osób, w odstępach kilkuminutowych. Uczestnicy będą, w kolejności zgłoszeń (rozumianych jako opłacone zgłoszenie), mieli możliwość wyboru grupy, w której będą startować. Uczestnicy zobowiązani są do startu w grupie, którą wybrali podczas zapisów. Ewentualne zmiany grupy startowej możliwe są jedynie za zgodą Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany godziny startowej uczestnika po uprzednim poinformowaniu o takiej zmianie (e-mail).
 3. Impreza nie jest wyścigiem i nie obowiązuje limit czasu na pokonanie trasy, jednak uczestnicy przyjmują do wiadomości i akceptują, że przedstawiciele organizatora a także biuro Imprezy nie będą pełnić swoich zadań po upływie czasu wskazanego w niniejszym regulaminie lub programie, co nastąpi nie później niż z chwilą zakończenia Imprezy (§3.3).
 4. Trasa nie będzie oznakowana w terenie. Uczestnicy obowiązani są zapewnić orientację w terenie we własnym zakresie. W przypadku stwierdzenia przez organizatora, że uczestnik świadomie zmienił trasę przejazdu, organizator może wydać uczestnikowi polecenie skierowania się do najbliższego miejsca powrotu na trasę Imprezy, zaś w przypadkach rażących – wykluczyć uczestnika.

5 Zgłoszenia uczestników i opłaty

 1. W Imprezie obowiązuje limit uczestników – według limitów podanych przez Organizatora na elektroniczne zapisy.pl.
 2. W przypadku gdy liczba zgłoszeń przekracza wskazany limit uczestników Imprezy, o dopuszczeniu do startu w Imprezie decydować będzie kolejność zgłoszeń rozumianych jako spełnienie łącznie trzech wymogów: dokonanie zgłoszenia, złożenie zobowiązania klimatycznego oraz wniesienie opłaty zgodnie z ust. 3 – 5 poniżej.
 3. Zgłoszenia uczestnictwa w Imprezie są przyjmowane przez odnośnik umieszony na stronie  www.cyklo.info.pl do środy, 14 kwietnia 2024 r., do godz. 23:59. Płatność dokonywana jest za pośrednictwem platformy internetowej Tpay.
 4. Opłaty za udział w Imprezie wynoszą:
  1. Dla uczestników, którzy wzięli udział w Climate Classic Poland – Gdańsk 2023 i posiadają koszulkę Cycling 4 Climate, w której wystartują w Imprezie (osoby takie nie otrzymają dodatkowej koszulki Cycling 4 Climate):
   1. Od 11 grudnia do 31 grudnia 2023r.: 120 zł. W tej cenie dostępnych jest jedynie 60 pakietów startowych.
   2. Od 1 stycznia do 29 lutego 2024r.: 170 zł. W tej cenie dostępnych jest jedynie 105 pakietów startowych.
   3. Od 1 marca do 14 kwietnia 2024r.: 220 zł. 
  2. Dla pozostałych uczestników (opłata zawiera koszulkę Cycling 4 Climate):
   1. Od 11 grudnia do 31 grudnia 2023r.: 250 zł. W tej cenie dostępnych jest jedynie 60 pakietów startowych.
   2. Od 1 stycznia do 29 lutego 2024r.: 300 zł. W tej cenie dostępnych jest jedynie 105 pakietów startowych.
   3. Od 1 marca do 14 kwietnia 2024r.: 350 zł
 5. Limit pakietów, o którym mowa w ust.4 tego paragrafu, odnosi się do łącznej liczby pakietów startowych sprzedanych wszystkim uczestnikom Imprezy (ust. 4, punkty a i b). W przypadku osiągniecia limitów, o których mowa w ust. 4, Organizator ma prawo do zamknięcia transzy cenowej i wcześniejszego otwarcia kolejnej. Informacje o wyczerpaniu limitów i progresji cen pakietów będą komunikowane na stronie www.cyklo.info.pl
 6. Podczas zapisów, każdy zgłaszający składa zobowiązanie klimatyczne polegające na obliczeniu własnego śladu węglowego (za pomocą aplikacji dostępnej na stronie organizatora) oraz złożeniu honorowego, publicznego zobowiązania do jego zmniejszenia.
 7. Uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia przy odbiorze pakietu startowego w biurze Imprezy potwierdzenia przelewu opłaty – wpisowego, oraz dowodu tożsamości.
 8. W przypadku odbioru pakietu przez osoby trzecie w imieniu uczestnika – odbierający zobowiązany jest przedstawić w biurze Imprezy pisemną zgodę na odbiór z danymi i podpisem uczestnika lub okazać potwierdzenie przelewu.
 9. Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które zrezygnowały, nie wzięły udziału lub nie ukończyły Imprezy. Pakiety startowe, w tym stroje kolarskie, pozostają własnością organizatora do czasu odebrania ich przez uczestnika zgodnie z postanowieniami niniejszego ustępu. Uczestnicy, którzy nie wystartują w Imprezie mimo wniesienia opłaty, mogą odebrać strój kolarski stanowiący część pakietu startowego, w siedzibie organizatora, w odrębnie uzgodnionym terminie, nie później niż do dnia przypadającego 14 dni po dacie Imprezy.
 10. W przypadku odwołania Imprezy z powodu siły wyższej, przez co należy rozumieć w szczególności: skrajne warunki atmosferyczne, decyzje organów publicznych, w tym związane z przeciwdziałaniem pandemii lub utrzymaniem porządku, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu wpisowego, ale ma prawo do odebrania koszulki Cycling 4 Climate (jeśli tak przysługuje – patrz §5 powyżej) w terminie 14 dni od planowanej daty Imprezy. Organizator podejmie możliwe środki w celu zorganizowania Imprezy w innym terminie, w tym samym sezonie rowerowym.  Uczestnicy będą informowani na stronie www.cyklo.info.pl o nowym terminie.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do wystawiania faktur VAT wyłącznie na żądanie zgłoszone w terminie do 14 dni po zakończeniu imprezy.
 12. Faktura VAT za wpisowe opłacone w formie gotówki zostanie wystawiona tylko i wyłącznie jeśli zgłaszający zachowa paragon.

6 Uczestnictwo

 1. Prawo uczestnictwa w Imprezie mają wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. Udział w Imprezie odbywa się całkowicie na własne ryzyko. Uczestnicy oświadczają, że są wystarczająco zdrowi, aby ukończyć trasę.
 3. Udział w Imprezie możliwy jest wyłącznie w koszulce Cycling 4 Climate. Udział w Imprezie w jakiejkolwiek innej koszulce wiąże się z automatycznym wykluczeniem z Imprezy bez zwrotu kosztów opłaty za uczestnictwo. Organizator będzie stanowczo egzekwował obowiązek startu w Imprezie w koszulce Cycling 4 Climate.
 4. Na trasie każdy uczestnik ma obowiązek jazdy w kasku sztywnym, na sprawnym technicznie rowerze wyposażonym w dwa sprawne hamulce. Uczestnik może jechać na rowerze z dowolną dopuszczoną przez przepisy ruchu drogowego wielkością koła i szerokością opony. Impreza odbywa się w porze dziennej jednakże z uwagi na długi dystans, nieprzewidywalność warunków atmosferycznych i możliwość wystąpienia nieprzewidzianych przeszkód na trasie, które mogą opóźnić dotarcie do mety, każdy z uczestników powinien dysponować oświetleniem zgodnym z obowiązującymi przepisami.
 5. Udział w Imprezie jest równoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu oraz oświadczeniem o następującej treści „Oświadczam, że startuję na własną odpowiedzialność i ryzyko, oraz ponoszę odpowiedzialność cywilną za wszystkie ewentualne szkody wyrządzone przeze mnie. Oświadczam, że w przypadku incydentu / wypadku nie będę zgłaszał w stosunku do Organizatora ani do osób współorganizujących Imprezę żadnych roszczeń. Zobowiązuję się przestrzegać regulaminu oraz stosować do wskazówek oraz uwag organizatora. Oświadczam, że jestem w dobrym stanie zdrowia i nie mam przeciwskazań lekarskich ani zdrowotnych do udziału w Imprezie na wybranym przeze mnie dystansie. Zobowiązuję się do startu w Imprezie w koszulce Cycling 4 Climate”
 6. Uczestnik sam podejmuje decyzję o sposobie rozdysponowania swoich sił i możliwości na pokonanie trasy w zakładanym czasie. Dotyczy to głównie liczby i czasu trwania postojów, odpoczynków, przerw. Uczestnik sam dokonuje dostosowania odległości trasy do czasu na jej pokonanie oraz do swoich sił, możliwości, kondycji, stanu zdrowia, warunków atmosferycznych, pory dnia i innych czynników zewnętrznych.
 7. Otrzymane od organizatora numery startowe uczestnik jest zobowiązany posiadać widoczne podczas trwania całego przejazdu, w skład wchodzą: 1 numer na plecy. W trosce o zmniejszenie ilości odpadów, Organizator zastrzega sobie prawo zrezygnowania z numerów startowych podczas Imprezy bez konieczności uprzedniego komunikowania uczestników i bez wpływu na koszt pakietów startowych.
 8. Uczestnik zobowiązany jest o przechowywanie trackera GPS, który udostępniony zostanie przez Organizatora, w suchym miejscu (tracker zabezpieczony jest folią, której nie należy zdejmować). Tracker GPS należy oddać na mecie Organizatorowi. W przypadku niedokonania zwrotu trackera na mecie, w tym na skutek zniszczenia, utraty, wykluczenia lub – w przypadku nie ukończenia Imprezy – terminie 3 dni od dnia jej odbycia, w siedzibie organizatora), Uczestnik będzie obciążony opłatą w wysokości 500 zł, którą zapłaci na konto wskazane przez Organizatora w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania droga mailową wezwania do zapłaty od Organizatora.
 9. Każdy uczestnik, poruszając się po wyznaczonej przez organizatora trasie, zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie zasad uczestnictwa w ruchu drogowym oraz obowiązków nałożonych na uczestników ruchu drogowego, w szczególności tych uregulowanych w Prawie o ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków wynikających z art. 5 w zw. z art. 6 i art. 7 tejże ustawy. Każdy uczestnik (jako uczestnik Imprezy, ale przede wszystkim uczestnik ruchu drogowego) zobowiązany jest do stosowania się w pierwszej kolejności do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem (w tym służb porządkowych, policji) lub osoby uprawnione do jego kontroli, a także do sygnałów świetlnych oraz pionowych i poziomych znaków drogowych a ponadto jest obowiązany stosować się do poleceń organizatora. Organizator przypomina, że przepisy prawa o ruchu drogowym nakazują rowerzystom korzystanie w pierwszej kolejności z dróg dla rowerów i uczestnicy powinni z takich dróg korzystać zawsze, gdy są dostępne na trasie (i dla obranego kierunku).
 10. Uczestnicy Imprezy muszą zachować szczególną ostrożność, mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, gruntowych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań.
 11. Zabrania się wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów na trasie przejazdu, w miejscach innych niż do tego przeznaczone „strefy zrzutu”. Niedozwolone jest zostawianie na trasach rajdu śmieci, niszczenie przyrody, czy celowe zakłócanie spokoju zwierząt. Uczestnicy powinni szanować środowisko naturalne, w związku z powyższym proszeni są o niezanieczyszczanie trasy. Zaśmiecanie trasy karane będzie automatyczną dyskwalifikacją oraz karą finansową w wysokości 500 zł. Nie wolno również używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie Imprezy.
 12. Zabrania się uczestnictwa w Imprezie po spożyciu, alkoholu, środków odurzających, wspomagających wydolność lub podobnie działających substancji.
 13. Organizator nie ma obowiązku weryfikacji, czy uczestnik przestrzega powyższych wymogów ale zastrzega sobie prawo nie dopuszczenia uczestnika do startu w Imprezie lub wykluczenia uczestnika z Imprezy z powodu naruszenia powyższych wymagań. Uczestnik niedopuszczony lub wykluczony w powyższych przyczyn nie ma prawa żądać zwrotu wpisowego.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez któregokolwiek z uczestników przepisów ruchu drogowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do uczestników, jak i osób trzecich za jakiekolwiek zdarzenia drogowe, w tym kolizje i wypadki na trasie przejazdu, których sprawcą lub uczestnikiem będzie którykolwiek z uczestników, zarówno na trasie Imprezy, jak i podczas dojazdu uczestnika na miejsce startu oraz powrotu z niego, a także za jakiekolwiek skutki takich zdarzeń, w tym za żadne szkody osobowe, rzeczowe ani majątkowe związane z powyższym. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające ze stanu dróg, tras, ścieżek rowerowych i innych, którymi prowadzić będzie trasa Imprezy.
 15. W sytuacji, w której termin Imprezy pokrywałby się z okresem, w którym w związku z sytuacją wywołaną przez zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i zagrożeniami zachorowań na COVID-19, na terenie kraju obowiązywać będą wprowadzone przepisami powszechnie obowiązującego prawa obostrzenia / wytyczne w zakresie organizacji i przebiegu wydarzeń, do których kwalifikować się będzie Impreza, organizator dostosuje do tychże regulacji zasady startu uczestników oraz pozostałe kwestie organizacyjne związane z Imprezą. Jednocześnie, każdy uczestnik zobowiązany będzie również do przestrzegania tychże powszechnie obowiązujących obostrzeń / wytycznych.

7 Świadczenia dla uczestników

 1. W ramach opłaty wpisowej na Imprezę uczestnik otrzymuje:
  1. tracker gps umożliwiającym śledzenie online uczestnika,
  2. możliwość korzystania przez uczestnika z bufetów na trasie,
  3. posiłek regeneracyjny na mecie dla uczestnika,
  4. koszulka kolarska (jeśli taka przysługuje – patrz §5 powyżej),
  5. jazda po trasie wg. udostępnionego wcześniej GPXa,
  6. zabezpieczenie medyczne i ratownicze,
  7. Impreza nie jest wyścigiem – czasy uczestników będą mierzone na podstawie trackerów i podane w kolejności alfabetycznej nazwisk uczestników,
  8. wspólne pamiątkowe zdjęcie wszystkich finisherów Imprezy na mecie o godz. 19.00 przy czym Organizator zastrzega możliwość zmiany godziny na wcześniejszą – kiedy ostatni z uczestników osiągnie metę.

8  Wycofanie uczestnika w trakcie Imprezy

 1. Uczestnik rezygnujący się z udziału w Imprezie w trakcie jej trwania (po odbiorze pakietu startowego), niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie organizatora i/lub służby medyczne, służby techniczne (numer telefonu alarmowego +48 501 557 506) celem uniknięcia rozpoczęcia akcji ratowniczej.
 2. W przypadku, gdy skutkiem niepoinformowania Organizatora o wycofaniu się z imprezy, zostaną podjęte działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa poszukiwany uczestnik.
 3. W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro uczestników, organizator w porozumieniu z lekarzem przejazdu ma prawo do wycofania uczestnika z Imprezy.

9 Postanowienia ogólne i informacje dodatkowe

 1. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie. Wskazane jest, aby uczestnicy byli ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w zakresie OC i NW oraz posiadali ewentualne koszty leczenia.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez lub na rzecz uczestników imprezy i osób towarzyszących.
 3. Impreza nie ma charakteru imprezy sportowej o charakterze masowym w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.
 4. Impreza nie jest wydarzeniem powodującym utrudnienia ruchu czy wymagającym korzystania z drogi w sposób szczególny, w szczególności w rozumieniu: i. art. 65 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (dalej jako: Prawo o ruchu drogowym); ii. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
 5. Organizator jest uprawniony do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników (obejmujących imię, nazwisko, rok urodzenia, czas przejazdu) biorących udział w Imprezie. Uczestnik wyraża zgodę iż jego/jej wizerunek i dane będą wykorzystane w materiałach promujących Imprezę i wydarzenia jej towarzyszące (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne) na całym świecie, również przy pomocy podmiotów trzecich, tj. patroni medialni, fotograf, sponsorzy i partnerzy merytoryczni. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykorzystania ich wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.
 6. Organizator jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących, w tym uczestników, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 7. Odmowa uczestnika na nieodpłatną publikację wizerunku lub udzielonego wywiadu jest równoznaczne z brakiem prawa do udziału w Imprezie.
 8. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem wystąpienia siły wyższej, w tym stanów klęski żywiołowej obejmujących teren przebiegu Imprezy.
 9. Start w Imprezie jest równoznaczny ze znajomością i akceptacją niniejszego regulaminu.
 10. Administratorem danych osobowych uczestników jest organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia wzięcia udziału w Imprezie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne dla przeprowadzenia Imprezy. Niepodanie danych lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Imprezie. Informujemy, że wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana. Ponadto, uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i możliwości ich poprawiania. Przetwarzanie danych uczestników, w związku z udziałem w Imprezie, obejmuje również zgodę uczestnika na publikację imienia, nazwiska, roku urodzenia – w każdy sposób, w jaki publikowane będą informacje o Imprezie. Wszystkie informacje dotyczące uczestników, uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu rejestracyjnym, zostaną zapisane w sposób elektroniczny i będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych należy skontaktować się z organizatorem na adres email podany w niniejszym regulaminie. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie newslettera przez organizatora na podany przy rejestracji adres email.
 11. Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz jego zmian.
 12. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu są publikowane na stronie organizatora www.cyklo.info.pl.
 13. Szpitale w pobliżu trasy:
  1. Szpitalny Oddział Ratunkowy Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 1-6, nr tel. rejestracja 58 764 01 16,
  2. Powiatowe Centrum Zdrowia w Malborku, Dworcowa 12, 82-100 Nowy Dwór Gdański, telefon: 55 247 22 13.